Are You in Debt? (5)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2010-07-17 Lượt xem:460 Level:(5)

5. One solution that has been suggested to control credit is to ......... the regulations to make it more difficult to get credit in the first place.

step under

step up

step by

step across

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay