Are You in Debt? (10)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2010-04-16 Lượt xem:477 Level:(10)

10. What concerns people most are the mounting ......... among governments that it will take at least a generation for us to be rid of excessive debt.

frights

fearful

fears

afraid

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay