At the Computer (1)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2010-04-28 Lượt xem:2187 Level:(1)

1. Without the right software I'm afraid you can't ......... that particular program.

reach

access

obtain

find

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay