Online Marketing Campaign (6)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2013-03-16 Lượt xem:479 Level:(6)

6. Following some recent research our engineers ......... that our index system has scope for fast improvement.

fined

finding

found

finds

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay