Online Marketing Campaign (10)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2011-05-22 Lượt xem:487 Level:(10)

10. An interactive website can save your organisation ......... amounts of time and money that would otherwise be spent on correspondence.

signify

significant

significance

signification

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay