How to encourage (5)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2009-03-11 Lượt xem:489 Level:(5)

5. I'm sure if you ........., you'll succeed.

pursue

proceed

propel

persevere

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay