How to encourage (10)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2011-05-14 Lượt xem:500 Level:(10)

10. You mustn't ever be ......... off by a few setbacks.

taken

held

put

pushed

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay