How to disagree (1)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2009-02-18 Lượt xem:529 Level:(1)

1. I'm sorry but I can't ......... your opinion on that.

take

share

give

find

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay