Prepositional Phrases – In, On, Out and Under (189)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2011-00-12 Lượt xem:37125 Level:(189)

9.I am sorry, Sir. You will have to wait until next week to talk to Sergeant O'Brien. He is currently ......... leave right now until Monday. He asked for this short vacation some time ago. If you like, I can give him a message as soon as gets back.

in

on

out

under

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay