At the End of the Day (41)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2009-07-12 Lượt xem:2189 Level:(41)

1.There are several ......... that describe the state of being asleep

impressions

expressions

conditions

digressions

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay