What the Devil (10)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2009-02-16 Lượt xem:40533 Level:(10)

10.It took me ages to set up my computer because I spent the devil of a ......... trying to understand the notes.

duration

time

length

space

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay