At the Doctors (1)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2013-01-10 Lượt xem:13982 Level:(1)

1.As soon as the doctor looked at her, he was able to ......... the cause of her frequent headaches.

decide

diagnose

define

describe

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay