Test 063 (5)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2011-03-26 Lượt xem:37157 Level:(5)

5.When I see Barbara in the street, she always ________ at me.

smiled

has smiled

was smiling

smiles

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay