Test 012 (9)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2012-06-24 Lượt xem:36828 Level:(9)

9.Mary ______ in London for 15 years.

is living

was living

has lived

lives

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay