Test 047 (1)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2012-03-28 Lượt xem:1525 Level:(1)

1.Educated at hom e and requiring to work to support her family, Louisa May Alcott recorded many of her life�s events in her autobiographical novels

A

B

C

D

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay