Test 044 (2)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2009-05-20 Lượt xem:1566 Level:(2)

2.Rice has been a basicall y food for millions of people for hundreds of years

A

B

C

D

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay