Snow Words (17)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2011-08-13 Lượt xem:40745 Level:(17)

7.Make sure that you wear protective eyewear when you go skiing or you might experience snow ......... ness. That happens when your eyes are exposed to the sun's rays that are reflected off of the snow.

see

blind

buy

watch

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay