English Slang Idioms (2099)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2010-09-20 Lượt xem:36582 Level:(2099)

9."I told Bill not to drink and drive many a time but he won't listen. I guess he'll have to find out the ......... way and either get arrested or into an accident," Steve told his wife.

long

big

hard

far

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay