Business Buzzwords: A Rounding Bottom (5)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2008-11-11 Lượt xem:36803 Level:(5)

5. When starting for the first time, should you invest all your money at once, or ......... feed it into your portfolio? — one study shows that anyone investing a lump sum in one go would have done better up till now than someone making regular staged payments because the capital would have had longer to grow.

bottom

drip

filter

force

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay