Business buzzwords: A basket of goods (2)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2009-02-22 Lượt xem:2187 Level:(2)

2. The Bond Market Association has long promoted greater ......... and has worked hard to provide actual price data to investors, supplying all MSRB price data free of charge on its website www.investinginbonds.com.

accuracy

legibility

lucidity

transparency

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay