Business buzzwords: Confidence in Christmas (3)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2008-10-12 Lượt xem:30872 Level:(3)

3. Protus and Voice Shot have modified their voice broadcasting software to work seamlessly with Gold Calling's Automatic Response Management software to make Gold Calling the leading prospecting and lead generation contact management system currently available; the era of ......... and smiling is on its way out.

dealing

dialing

scamming

surfing

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay