Business buzzwords: Tight curbs (1)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2012-04-19 Lượt xem:2055 Level:(1)

1. Tight curbs on money supply, enforced by Indonesian monetary authorities for more than a year to prevent the economy from over-heating, have driven domestic interest rates up to about 28 percent; analysts said this prolonged credit ......... is straining the repayment capacity of many Indonesian businesses.

drain

drought

squeeze

trap

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay