Business buzzwords: Tight curbs (5)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2012-11-25 Lượt xem:2019 Level:(5)

5. If we look at selling 500- to 550-lb. calves for 82-85 cents, and that's at your breakeven level, then it might make some sense to consider retained ownership; if all that can be had is ......... dollars and giving away your time for the year, profit demands looking for other opportunities before selling them.

matching

saving

stashing

trading

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay