Business buzzwords: Auditor’s doubt (7)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2009-06-22 Lượt xem:2051 Level:(7)

7. Bill Nguyen is the subject of a story in The WSJ about how entrepreneurs are cautiously spending venture capital, especially compared to the last crop of Internet entrepreneurs in the 90s; the story includes some of the monthly ......... rates at Silicon Valley companies — about $160,000 a month at Meebo, $200,000 at LaLa and $500,000 at Sharpcast.

blow

burn

drain

drop

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay