Business buzzwords: Corporate sleuths (10)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2012-00-13 Lượt xem:443 Level:(10)

10. After an aggressive run, the markets gave up some of their gains Thursday to profit ........., which was not unexpected.

grasping

seeking

sharing

taking

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay