Business buzzwords: English villages (1)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2010-11-18 Lượt xem:2187 Level:(1)

1. That formidable fighting force, the English village, flexed its muscles yesterday to ......... a Scientology plan to open a drug rehabilitation centre next to a primary school; residents raised over 175,000 in three days to outbid the proposed centre at a former inn.

gazebo

gazillion

gazpacho

gazump

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay