Business Buzzwords through the Seasons (5)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2011-06-16 Lượt xem:37228 Level:(5)

5. A foreign currency trading at 75.25 and a money market security trading at 75.75 both have ......... of 75.

bases

handles

stems

units

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay