Business Buzzwords from Mumbai to Virginia (2)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2010-04-12 Lượt xem:2185 Level:(2)

2. An entrepreneur for over 35 years mentioned to me that it's a common misconception that it takes ......... of money to create a business; in his experience, many of the successful businesses out there have been started by people with little or no money at all.

an acre

a stash

a ton

a van

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay