A Quick History of Advertising (1)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2010-09-17 Lượt xem:2186 Level:(1)

1. Encarta's History of Advertising notes that ......... have found evidence of advertising dating back to the 3000s BC, among the Babylonians.

anthropologists

archaeologists

paleontologists

prehistorians

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay