A good real estate rental market (1)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2008-05-23 Lượt xem:2184 Level:(1)

1. Ray Alcorn of Park Real Estate Inc remarks that real estate is a capital-intensive industry, and its health rises and falls with capital availability; currently the capital markets are so ......... with cash, they can't find a place for it all.

flood

fluid

flush

full

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay