Job Applications (1)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2008-08-19 Lượt xem:42907 Level:(1)

1. The application form is used by companies as a means of ......... basic information from all applicants.

acquiring

distributing

manipulating

standardizing dizing

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay