Confusing Words test (153)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2010-03-14 Lượt xem:41376 Level:(153)

3.Karen bought beautiful shoes for the wedding, but they didn't fit right so she got blisters on the ......... of both her feet.

heals

heels

holes

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay