Confusing Words test (1110)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2013-01-15 Lượt xem:37193 Level:(1110)

10.The house is very large,and the most impressive part of it is the vaulted......... .

searing

ceiling

sealing

seeming

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay