Confusing Words test (88)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2011-08-19 Lượt xem:40507 Level:(88)

8.The successful advertising company is not really worried about ......... this fiscal year because they are doing so well.

prophets

profits

puppets

profiles

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay