Speaking: Political Party (1)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2011-04-11 Lượt xem:41378 Level:(1)

1.Fellow citizens I am honoured to be ......... to speak to you tonight about my party.

demanded

forced

enquired

invited

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay