Do you mind? (10)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2012-01-28 Lượt xem:41173 Level:(10)

10.I tried to show an interest in her future career but she simply told me to mind my own......... .

state

business

activities

actions

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay