Test 014 (8)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2008-04-11 Lượt xem:36806 Level:(8)

8.n. exclusion

delight; refreshment or entertainment given to its recipient without cost

commercial transaction; instance of offering goods at a reduced price; demand for merchandise; auction

prevention; rejection; leaving out; keeping out; shutting out

mail; column; opinion; role; job placement

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay