Weather Test (46)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2013-02-26 Lượt xem:40862 Level:(46)

6.In North America, summer is the season of ......... days and hot temperatures.

early

long

wide

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay