Common English Errors (16)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2009-11-23 Lượt xem:42008 Level:(16)

6.I'm worried about her because she ......... more pills than usual.

eats

munches

is taking

is eating

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay