Basic English Grammar (1)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2011-04-25 Lượt xem:3848 Level:(1)

1.The pencils and paper ......... on your desk.

to be

is

are

be

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay