Basic American English (1)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2010-06-23 Lượt xem:22103 Level:(1)

1.The brothers will ......... school both together at the end of this year.

end

ending

finish

finishes

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay