Question Tags (22)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2011-05-17 Lượt xem:40679 Level:(22)

2.Sarah: 'You're being very rude!'

Paul: '......... '

Oh I have, have I?

I am, you think?

Oh I am, am I?

Oh it is, is it?

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay