Start vs. Begin (2)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2013-01-15 Lượt xem:40503 Level:(2)

2.My car very rarely ......... first time when the weather is really cold.

begins

beginning

starting

starts

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay