Lesson 580 – Toeic Test Vocabulary (7)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2009-10-28 Lượt xem:44068 Level:(7)

7) n. posting

freedom from danger; quality of not causing injury or loss; lock that prevents accidental firi his own enng of a gun; any security device

devotion to a certain habit; dependency

spoken or written words with which people communicate thoughts and feelings; specialized vocabulary; manner in which a person writes or speaks

message sent to a newsgroup or mailing list (Internet)

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay