Lesson 136 – Toeic Test Vocabulary (6)

Trang chủ Onthionline.net Bài tập tiếng anh
Cập nhật ngày:2013-01-21 Lượt xem:40769 Level:(6)

6) adj. ambitious

select; fine; excellent

lower; under

aspiring; desirous of success; requiring great effort

pertaining to accommodations; domesticated

Đáp án

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chuyên mục

Bài tập khác

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay