Thành viên hacvn

Đóng góp của : hacvn

Vui lòng Đăng nhập để đóng góp bài tập

Mỗi bài tập bạn đóng góp sẽ lan tỏa đến hàng triệu học sinh trên cả nước !

Tiêu đề/ Nội dung
0
phiếu
1đáp án
1

Công thức nào dưới đây là của rượu etylic?

Công thức nào dưới đây là của rượu etylic?

A. CH3-CH2-OH.

B. CH3-OH.

C. CH3-O-CH3.

D. CH3-CH2-CH2-OH.

0
phiếu
1đáp án
2

Este là sản phẩm tạo thành của phản ứng nào sau đây ?

Este là sản phẩm tạo thành của phản ứng este hóa xảy ra giữa

A. axit và bazơ.

B. axit và rượu.

C. axit và oxit bazơ.

D. axit và kim loại.

0
phiếu
1đáp án
3

Rượu etylic phản ứng được với kim loại nào sau đây?

Rượu etylic phản ứng được với kim loại nào sau đây?

A. Đồng.

B. Kẽm.

C. Kali

D. Nhôm.

0
phiếu
1đáp án
4

Hóa học 9 - Điều chế Axit axetic

Axit axetic được điều chế trong phòng thí nghiệm bằng cách cho muối natri axetat tác dụng với axit sunfuric.

Phản ứng này chứng tỏ

A. axit sunfuric mạnh hơn axit axetic.

B. Axit axetic mạnh hơn axit sunfuric.

C. axit sunfuric và axit axetic có thể chuyển hóa lẫn nhau.

D. axit sunfuric và axit axetic đều mạnh hơn axit cacbonic.

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay