Thành viên hoalando

Đóng góp của : hoalando

Vui lòng Đăng nhập để đóng góp bài tập

Mỗi bài tập bạn đóng góp sẽ lan tỏa đến hàng triệu học sinh trên cả nước !

Tiêu đề/ Nội dung
0
phiếu
0đáp án
1

Vẽ ảnh của vật qua gương

Cho vật sáng AB đặt trước gương phẳng.
a/ Hãy vẽ ảnh A’B’ của AB qua gương.
b/ Biết A cách gương 1,5cm, B cách gương 1,8cm.
Tính khoảng cách từ A đến A’ và từ B đến B’
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
2

Vẽ hình biểu diễn gương phẳng

Hãy vẽ hình biểu diễn gương phẳng trong những trường hợp sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
3

Vẽ đồ thi mạch điện

Vẽ sơ đồ mạch điện gồm 1 nguồn điện, 2 bóng đèn cùng loại như nhau được mắc song song, một ampe kế để đo cường đô dòng điện trong mạch chính, công tắc đóng rồi biểu diễn chiều dũng điện trong mạch
b/Trong mạch trên nếu tháo một bóng đèn thỡ búng cũn lại cú sỏng khụng? Sáng mạnh hơn hay yếu hơn?
c/ Cho biết số chỉ của ampe kế A ở mạch chính là 0,37 A, số chỉ của ampe kế A2 ở mạch rẽ 2 là 0,18 A, tìm số chỉ của ampe kế A1 ở mạch rẽ 1

0
phiếu
1đáp án
4

Tìm giá trị góc tới

Cho tia phản xạ như hình vẽ
a/Tìm giá trị góc tới
b/Xác định tia tới
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
5

Tính cường độ dòng điện hai đầu đoạn mạch

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ
a. Biết U13 = 9V ; U12 = 6V Tính : U23
b. Biết I1 = 0,5 A . Tính I2
( I1 là cường độ dòng điện của bóng đèn 1
I2 là cường độ dòng điện của bóng đèn 2
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
6
0
phiếu
0đáp án
7

Tính nồng độ mol của HNO3

Cho 21,9 gam hỗn hợp gồm Al và Cu vào 500ml dung dịch HNO3. Phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch A và 6,72 lít (đkc) khí không màu hóa nâu trong không khí (sp khử duy nhất)

a) Xác định thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

b) Tính nồng độ mol của HNO3 đã dùng

c) Cho 200 gam dung dịch NaOH 19% vào dung dịch A. Tính khối lượng kết tủa thu được

0
phiếu
0đáp án
8

Tính phần trăm thể tích hỗn hợp

Người ta thực hiện phản ứng tổng hợp NH3 từ 84g N_{2} và 12g H_{2}. Sau phản ứng thu được 25,5g NH3.
a. Tính % thể tích hỗn hợp sau phản ứng
b. Tính hiệu suất của phản ứng
Cho: H=1; N=14; O=16; Al=27; Cu=64; S=32; Cl=35,5; C=12; Na=23; Ba=137

0
phiếu
0đáp án
9

Hoàn thành chuỗi phản ứng

Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
10

Tính khối lượng chất kết tủa

Hòa tan 8g muối Fe2(SO4)3 vào nước được 200ml dung dịch A.
Tính nồng độ mol/l của các ion trong dung dịch A
Cho 600ml dung dịch NaOH 0,3M vào dung dịch A thu được m(g) kết tủa. tính m?

0
phiếu
0đáp án
11

Xác định chất điện li mạnh , chất điện li yếu

Xác định chất điện li mạnh , chất điện li yếu, chất không điện li trong dãy chất sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
12

Viết pt dạng phân tử và ion thu gọn

Viết pt dạng phân tử và ion thu gọn của các phản ứng( nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
13

Thực hiện chuỗi phản ứng

Thực hiện chuỗi phản ứng sau, ghi rõ điều kiện( nếu có)
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
14

Xác định công thức của oxit sắt.

Nung nóng 18,56 gam hỗn hợp A gồm FeCO3 và một oxit sắt trong không khí tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được khí CO2 và 16 gam chất rắn là một oxit sắt duy nhất. Cho khí CO2 hấp thụ hết vào 400 ml dung dịch Ba(OH)2 0,15M thu được 7,88 gam kết tủa.
1/ Xác định công thức của oxit sắt.
2/ Cho hỗn hợp B gồm 0,04 mol Cu và 0,1 mol oxit sắt ở trên vào 400 ml dung dịch HCl 2M cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ta thu được dung dịch D. Cho dung dịch D phản ứng với lượng dư AgNO3. Tính khối lượng kết tủa thu được.

0
phiếu
0đáp án
15

Tính khối lượng hỗn hợp

Cho butan phản ứng với clo theo tỉ lệ mol 1:1 có chiếu sáng thu được hỗn hợp A gồm các monoclorua và hỗn hợp khí B. Để hấp thụ hết khí HCl trong B cần vừa đủ 1,6 lít dung dịch NaOH 1,25M.
a/ Viết phương trình hoá học của phản ứng thế butan với clo và cơ chế phản ứng.
b/ Tính khối lượng hỗn hợp A.
c/ Sản phẩm chính của butan với clo chiếm 72,72% khối lượng hỗn hợp A. Tính khối lượng sản phẩm chính và phụ.
d/ Hãy cho biết nguyên tử H ở cacbon bậc II tham gia phản ứng thế dễ hơn ở cacbon bậc I bao nhiêu lần.

0
phiếu
0đáp án
16

Tính tổng các muối khan thu được

Dung dịch X chứa các ion:

Resized Image
. Chia dung dịch X thành hai phần bằng nhau:
- Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí (ở đktc) và 1,07 gam kết tủa;
- Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2, thu được 4,66 gam kết tủa.
Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X. (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi)
(Cho biết: O = 16; S = 32; Na = 23; K = 39; Fe = 56; N = 14; Ba = 137)

0
phiếu
0đáp án
17

Viết phương trình phân tử

Viết phương trình phân tử có phương trình ion rút gọn sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
18

Tính hiệu suất phản ứng nhiệt phân

cho 5,4 gam Al vào lọ đựng dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch A ,và hỗn hợp khí B gồm hai khí không màu có tỷ khối hơi đối với H2 là 20.trong đó có một khí hoá nâu ngoài không khí?
a)Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp B.
b)Cô cạn dung dịch B được m gam muối khan,đem m gam muối này nhiệt phân được 18,3 gam rắn
c.Tính hiệu suất phản ứng nhiệt phân.

0
phiếu
0đáp án
19

Viết phương trình hoá học

Để hoà tan hoàn toàn 3,68 gam hỗn hợp Al và Zn thì cần 5 lít dung dịch HNO3 0.05 M
Sau phản ứng thu được dung dịch A gồm ba muối và không có khí thoát ra.
a)Viết phương trình hoá học xảy ra?
b)Tính nồng độ mol của các muối trong dung dịch sau phản ứng.
(coi thể tích không thay đổi)
c)Dung dịch A có môi trường gì giải thích?

0
phiếu
0đáp án
20

Tính thành phần phần trăm khối lượng

Cho 5.5 gam hỗn hợp gồm Zn và CuO tác dung vừa đủ thu được 1,344 lít khí màu nâu
(ở 0^{circ}C,2 atm) và dung dịch A.
a)Tính thành phần % khối lượng của CuO trong hỗn hợp
b)Tính nồng độ mol củadung dịch HNO3 đã dùng .
c)Cho dd NaOH tác dụng với dung dịch A ,Tính khối lượng NaOH când dùng trong các trường hợp để thu được lượng kết tủa lớn nhất và bé nhất.

0
phiếu
0đáp án
21

Xác định công thức cấu tạo

Câu1: Xác định công thức cấu tạo có thể có của:
a. X khi biết cicloankan X tác dụng với Br2 tạo thành sản phẩm có công thức phân tử là C4H8Br2.
b. Y khi biết Y tác dụng với Cl2 (askt) tạo thành 2 sản phẩm thế và Y có CTPT là C6H14.
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 1,78 gam một hợp chất hữu cơ A bằng một lượng oxi vừa đủ. Hỗn hợp sản phẩm sau phản ứng được dẫn vào bình đựng nước vôi trong (dư) thu được 6 gam kết tủa và khối lượng bình tăng 3,9 gam, đồng thời thoát ra 224 ml khí không bị hấp thụ.
a. Xác định công thức đơn giản nhất của A.
b. Xác định công thức phân tử của A biết khi hoá hơi 4,45gam A thu được 1,12 lít khí (ở đktc).

0
phiếu
0đáp án
22

Gọi tên các hợp chất hữu cơ

Gọi tên các hợp chất hữu cơ sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
23

Viết công thức cấu tạo thu gọn

Viết CTCT thu gọn cho các chất sau:
a. 2-brom-3,3-đimetylhexan. b. 2,3-đimetylpent-2-en. c. 4-etyl-1,2-đimetylciclohexan.

0
phiếu
0đáp án
24

Viết công thức phân tử của axit

Một hỗn hợp chứa 2 axit đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Để trung hòa dung dịch này cần dùng 40 ml dung dịch NaOH 1,25M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hòa thu được 3,68g hỗn hợp muối khan. CTPT của 2 axit là:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
25

Phân biệt các chất lỏng

Bằng phương pháp hoá học phân biệt các chất lỏng sau đây đựng riêng biệt trong các lọ mất nhãn:
a. Benzen, toluen và stiren
b. Metylbenzen, hexan, hex-1-en, hex-1-in.
Cho: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35,5, K = 39, Ca = 40, Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65, Br = 80, Ag = 108, I = 127, Ba = 137.

0
phiếu
0đáp án
26

Viết công thức cấu tạo của hợp chất- hóa học 11


Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X thu được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ 77:18 về khối lượng. Cho bay hơi hoàn toàn 2,53g hợp chất X thu được thể tích đúng bằng thể tích của 0,88g O2 trong cùng điều kiện. Cho 4,14g X phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 13,77g kết tủa B.
Hiđrocacbon X phản ứng với HCl cho chất Y chứa 59,66% clo (theo khối lượng) trong phân tử. Cho chất Y phản ứng với Br2 theo tỉ lệ mol 1 : 1 có chiếu sáng và đun nóng chỉ thu được 2 dẫn xuất halogen.
Viết CTCT có thể có của X và Y. Từ đó suy ra CTCT đúng của X, Y.

0
phiếu
0đáp án
27

Tính độ PH

a. Tính pH trong 2 trường hợp dưới đây:
+ Dung dịch CH3COOH 0,1M có độ điện li α = 1%.
+ Khi trộn 100ml dung dịch A có pH = 10 với 900ml H2O.
b. Cho dung dịch NH3 1M có độ điện li α = 0,43%. Tính hằng số Kb và pH của dung dịch.

0
phiếu
0đáp án
28

Viết công thưc cấu tạo

Viết phương trình phản ứng dạng CTCT tạo sản phẩm chính (ghi rõ điều kiện nếu có)
a/glyxerol + Cu(OH)2 b/ Toluen + HNO3đặc có H2SO4 đặc tỉ lệ mol 1:1
c/ 2-metylpropropan-1-ol + CuO d/ 3-metylbutan-2-ol

0
phiếu
0đáp án
29

Tìm chuối phản ứng đúng

Phản ứng nào sau đây của hợp chất thơm đã viết không đúng?
Resized Image

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay