Thành viên meotrang

Đóng góp của : meotrang

Vui lòng Đăng nhập để đóng góp bài tập

Mỗi bài tập bạn đóng góp sẽ lan tỏa đến hàng triệu học sinh trên cả nước !

Tiêu đề/ Nội dung
0
phiếu
1đáp án
1

phản ứng với NaBr

Hoà tan hoàn toàn a gam hỗn hợp : NaI và NaBr vào nước thu được dung dịch X. Cho Br_{2} dư vào X được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được b gam chất rắn khan. Tiếp tục hoà tan b gam chất rắn khan trên vào nước được dung dịch Z. Cho Cl2 dư vào Z được dung dịch T. Cô cạn T thu được c gam chất rắn khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và 2b = a + c. Phần trăm khối lượng của NaBr trong hỗn hợp ban đầu là

A. 7,3% B. 4,5% C. 3,7% D. 6,7%

0
phiếu
1đáp án
2

quy tắc tạo ra sản phẩm chính

Quá trình nào sau đây không phù hợp với quy tắc tạo ra sản phẩm chính

A. benzen 
ightarrow brombenzen 
ightarrow p-brom nitrobenzen. B. buten-1 
ightarrow 2-clobutan 
ightarrow butanol-2.

C. benzen 
ightarrow nitrobenzen 
ightarrow o-brom nitrobenzen. D. propanol-1 
ightarrow propen 
ightarrow propanol-2

0
phiếu
1đáp án
3

bài tập về sơ đồ phản ứng

Trong sơ đồ phản ứng K_{2}Cr_{2}O_{7}overset{KI+H_{2}SO_{4}}{
ightarrow}Xoverset{Zn}{
ightarrow}Yoverset{NaOH}{
ightarrow}Z . X, Y, Z lần lượt là

A. Cr2(SO4)3, CrSO4, Cr(OH)2 B. CrI3, CrI2, Na[Cr(OH)4]

C. Cr2(SO4)3, CrSO4, Na[Cr(OH)4] D. Cr2(SO4)3, CrSO4,Cr(OH)3

0
phiếu
1đáp án
4

phản ứng của kim loại kiềm

Cho 7,1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng, thu được 5,6 lít khí (đktc). Kim loại X, Y là

A. natri và magie. B. liti và beri. C. kali và canxi. D. kali và bari.

0
phiếu
1đáp án
5

các phản ứng của glucozo

Cho các phát biểu sau Các phát biểu không đúng là

(1) glucozơ có phản ứng thuỷ phân tạo ancol etylic

(2) mantozơ và saccarozơ có liên kết glicozit

(3) mantozơ và fructozơ có khả năng làm mất màu dung dịch nước Br2

(4) tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau

(5) mantozơ và fructozơ có khả năng tham gia tráng gương.

A. 3, 4 B. 2, 5. C. 1, 3, 4. D. 3, 4, 5.

0
phiếu
1đáp án
6

tính chất của các chất butan

Với các chất: butan, buta-1,3-dien, propilen, but-2-in, axetilen, metylaxetilen, isobutan, xiclopropan, isobutilen , anlen. Chọn phát biểu đúng về các chất trên:

A. . Có 8 chất làm mất màu nước brom.

B. Có 3 chất tác dụng dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa màu vàng nhạt.

C. Có 8 chất làm mât màu tím của dung dịch KMnO_{4}

D.Có 7 chất tham gia phản ứng cộng hidro

0
phiếu
1đáp án
7

tính oxi hóa và tính khử

Cho dãy các chất và ion : Fe, Cl2, SO2, NO2, C, Al, Mg^{2+}, Na^{+}, Fe^{2+}, Fe^{3+}. Số chất và ion vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là:

A. 4 B 5 C. 6 D. 8

0
phiếu
1đáp án
8

tính hai ancol đồng đẳng kế tiếp

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai ancol đồng đẳng kế tiếp, cho sản phẩm cháy qua bình chứa dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 19,1 gam và có 25 gam kết tủa. Nếu oxi hóa hết m gam X bằng CuO dư, lấy sản phẩm thu được cho tác dụng với dung dịch AgNO3/ NH3 dư, đun nóng được x gam Ag. giá trị của x là ( hiệu suất phản ứng 100%)

A. 64,8g B. 86,4g C. 75,6g D. 43,2g

0
phiếu
1đáp án
9

bài tập về nước brom

Hòa tan hoàn toàn một hỗn hợp X gồm Ca và CaC_{2} vào nước thu được hỗn hợp khí Y . Cho khí Y đi qua Ni, nung nóng thu được hỗn hợp khí Z chứa các khí có số mol bằng nhau. Hỗn hợp khí Z không làm mất màu nước brom. Quan hệ về số mol các chất trong hỗn hợp X là:

A.n_{Ca}geq 3n_{CaC} B.n_{Ca}= 3n_{CaC} C.n_{Ca}leq 3n_{CaC} D. n_{Ca}= 2n_{CaC}

0
phiếu
1đáp án
10

định nghĩa bức xạ tử ngoại

Bức xạ tử ngoại là bức xạ điện từ
A: Có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia x
B: Có tần số thấp hơn so với bức xạ hồng ngoại
C: Có tần số lớn hơn so với ánh sáng nhìn thấy
D: Có bước sóng lớn hơn bước sóng của bức xạ tím

0
phiếu
1đáp án
11

tính vận tốc truyền sóng

Một sợi dây đàn dài 60 cm, căng giữa hai điểm cố định, khi dây đàn dao động với tần số f= 500 Hz thì trên dây có sóng dừng với 4 bụng sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là:
A: 50 m/s. B: 100m/s. C: 25 m/s. D: 150 m/s.

0
phiếu
1đáp án
12

điều kiện để con lắc đơn dao động điều hòa

Điều kiện nào sau đây phải thỏa mãn để con lắc đơn dao động điều hòa?
A: Biên độ nhỏ và không có ma sát. B: Không có ma sát.
C: Biên độ dao động nhỏ. D: chu kì không thay đổi.

0
phiếu
1đáp án
13

bài tập về hạt sơ cấp

Hadon là tên gọi của hạt sơ cấp nào:
A: Photon, lepton B: Lepton, mezon C: Mezon, barion D: Nuclon, hiperon

0
phiếu
1đáp án
14

Tính bước sóng ngắn

Hiệu điện thế ở hai cực của một ống Rơnghen là 4,8kV. Bước sóng ngắn nhất của tia X mà ống có thể phát ra là
A: 0,134nm B: 1,256nm C: 0,447nm D: 0,259nm

0
phiếu
1đáp án
15

nội dung hai giả thuyết của Bo

Phát biểu nào sau đây là sai với nội dung hai giả thuyết của Bo?
A: Nguyên tử có năng lượng xác định khi nguyên tử đó ở trạng thái dừng.
B: Trong các trạng thái dừng, nguyên tử không bức xạ hay hấp thụ năng lượng.
C: Khi chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng thấp sang trạng thái dừng có năng lượng cao nguyên tử sẽ phát ra phôtôn.
D: Ở các trạng thái dừng khác nhau năng lượng của các nguyên tử có giá trị khác nhau.

0
phiếu
1đáp án
16

tính hiệu điện thế

Catốt của một tế bào quang điện làm bằng vônfram. Biết công thoát của electron đối với vônfram là 7,2.10^{-19}J và bước sóng của ánh sáng kích thích là 0,180mu m. Để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện, phải đặt vào hai đầu anôt và catôt một hiệu điện thế hãm có giá trị tuyệt đối là
A:U_{h}= 3,50V B:U_{h} = 2,40V C: U_{h} = 4,50V D:U_{h} = 6,62V

0
phiếu
1đáp án
17

tính khối lượng của các hạt sơ cấp

Các hạt sơ cấp nào sau đây có khối lượng nghỉ bằng không?
A: Nơtron, photon B: Photon, notrino C: Electron, pozitron D: Mezon

0
phiếu
1đáp án
18

bài tập tính khối lượng của nguyên tử

Một nhà máy điện nguyên tử dùng U235 phân hạch tỏa ra 200MeV. Hiệu suất của nhà máy là 30%. Nếu công suất của nhà máy là 1920MW thì khối lượng U235 cần dùng trong một ngày :
A 0,674kg. B: 1,050kg. C: 2,596kg. D: 6,74kg

0
phiếu
1đáp án
19

tính năng lượng liên kết của hạt nhân

Hạt nhân đơteri _{1}^{2}D	extrm{} có khối lượng 2,0136u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073u và khối lượng của nơtron là 1,0087u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân _{1}^{2}D	extrm{}
A: 1,86MeV B: 2,23MeV C: 1,12MeV D: 2,02MeV

0
phiếu
1đáp án
20

thính nghiệm giao thoa ánh sáng của I-âng

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của I-âng. Hai khe hẹp cách nhau 1mm, khoảng cách từ màn quan sát đến màn chứa hai khe hẹp là 1,25m. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,64µm và λ2 = 0,48µm. Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu với nó và gần nó nhất là:
A: 3,6mm. B: 4,8mm. C: 1,2mm. D: 2,4mm.

0
phiếu
1đáp án
21

bài tập về máy quang phổ

Khe sáng của ống chuẩn trực của máy quang phổ được đặt tại
A: quang tâm của thấu kính hội tụ
B: tiêu điểm ảnh của thấu kính hội tụ
C: tại một điểm trên trục chính của thấu kính hội tụ
D: tiêu điểm vật của thấu kính hội tụ

0
phiếu
1đáp án
22

tính cường độ âm

Công suất âm thanh cực đại của một máy nghe nhạc gia đình là 10W. Cho rằng cứ truyền trên khoảng cách 1m, năng lượng âm bị giảm 5 % so với lần đầu do sự hấp thụ của môi trường truyền âm.Biết I_{o}=10^{-12}W/m^{2}, Nếu mở to hết cỡ thì mức cường độ âm ở khoảng cách 6 m là
A: 102 dB B: 107 dB C: 98 dB D: 89 dB

0
phiếu
1đáp án
23

phát biều về sóng điện từ

Tìm phát biểu sai về sóng điện từ:
A: Các vectơ E và B cùng tần số và cùng pha
B: Các vectơ E và B cùng phương, cùng tần số.
C: Sóng điện từ truyền được trong chân không với vận tốc truyền v approx 3.108 m/s.
D: Mạch LC hở và sự phóng điện là các nguồn phát sóng điện từ.

0
phiếu
1đáp án
24

bài tập về con lắc lò xo

Con lắc lò xo treo vào giá cố định, khối lượng vật nặng là m = 100g. Con lắc dao động điều hoà theo phương trình: x=4cosleft ( 10sqrt{5}t 
ight )cm. Lấy g = 10 m/s^{2}. Lực đàn hồi cực đại và cực tiểu tác dụng lên giá treo có giá trị là:
A: F_{max}=3N; F_{min}=0N B:F_{max}=3N; F_{min}=1N C: F_{max}=4N; F_{min}=2N D: F_{max}=4N; F_{min}=1N

0
phiếu
1đáp án
25

dao động điều hòa của con lắc đơn

Trong quá trình dao động điều hòa của con lắc đơn. Nhận định nào sau đây là sai?
A: Khi quả nặng ở điểm giới hạn, lực căng dây treo có có độ lớn của nhỏ hơn trọng lượng của vật
B: Độ lớn của lực căng dây treo con lắc luôn lớn hơn trọng lượng vật.
C: Chu kỳ dao động của con lắc không phụ thuộc vào biên độ dao động của nó.
D: Khi khi góc hợp bởi phương dây treo con lắc và phương thẳng đứng giảm, tốc độ của quả năng sẽ tăng.

0
phiếu
1đáp án
26

thính nghiệm về giao thoa sóng

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn AB cách nhau 9,4cm dao động cùng pha Điểm M trên mặt nước
thuộc đoạn AB cách trung điểm của AB một khoảng gần nhất là 0,5cm và luôn không dao động. Số điểm dao động cực đại trên AB là
A: 10 B: 7 C: 9 D: 11

0
phiếu
1đáp án
27

Tính chu kì dao động

Một con lắc đơn có chiều dài dây treo bằng l = 1, 6m dao động điều hòa với chu kỳ T. Nếu cắt bớt dây treo đi một đoạn

l1 = 0, 7m thì chu kỳ dao động bây giờ là T1 = 3s . Nếu cắt tiếp dây treo đi một đoạn nữa l2 = 0, 5m thì chu kỳ dao động bây giờ T2 bằng bao nhiêu ?
A: 2s B: 3s C: 1,5s D: 1s

0
phiếu
1đáp án
28

thiên hà là gì

Tìm phát biểu sai về các thiên hà
A: Các sao tồn tại trong vũ trụ thành những hệ hệ tương đối lập với nhau. Mỗi hệ như vậy gồm hàng chục sao, được gọi là thiên hà
B: Thiên hà xoắn ốc có hình dạng dẹt như cái đĩa, có những cánh tay xoắn ốc
C: Thiên Hà elip có khối lượng trải rộng và là những nguồn phát sáng vô tuyến rất mạnh
D: Thiên hà không định hình trông như những đám mây.

0
phiếu
1đáp án
29

tính khối lượng của chất phóng xạ

Chọn câu đúng. Chất Iốt phóng xạ I^{131} có chu kỳ bán rã là 8 ngày. Nếu nhận được 100g chất này thì sau 8 tuần khối lượng của nó còn lại là:
A: 0,78g. B: 0,19g. C: 2,04g. D: 1,09g.

0
phiếu
1đáp án
30

tính giới hạn quang điện của vônfram

Catốt của tế bào quang điện làm bằng vônfram. Công thoát êlectron đối với vônfram là 7,2.10^{-19}J. Giới hạn quang điện của vônfram là

A: 0,375 µm. B: 0,425 µm. C: 0,475 µm. D:0,276µm.

0
phiếu
1đáp án
31

phát biều về quang trở

Phát biểu nào sau đây là đúng?
A: Quang trở là một linh kiện bán dẫn hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện trong.
B: Quang trở là một linh kiện bán dẫn hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài.
C: Điện trở của quang trở tăng nhanh khi quang trở được chiếu sáng.
D: Điện trở của quang trở không đổi khi quang trở được chiếu sáng bằng ánh sáng có bước sóng ngắn

0
phiếu
1đáp án
32

bài tập về điện áp ở hai đầu đoạn mạch

Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch RLC nối tiếp sớm pha pi/4 so với cường độ dòng điện. Khi đó
A: tần số dòng điện trong đoạn mạch nhỏ hơn giá trị cần để xảy ra cộng hưởng.
B: tổng trở của đoạn mạch bằng hai lần điện trở thuần của mạch.
C: hiệu số giữa cảm kháng và dung kháng bằng điện trở thuần của đoạn mạch.
D:điện áp giữa hai đầu điện trở thuần sớm pha pi/4 so với điện áp giữa hai bản tụ điện.

0
phiếu
1đáp án
33

tính biên độ dao động của con lắc

Một con lắc đơn dài 56 cm được treo vào trần một toa xe lửA: Con lắc bị kích động mỗi khi bánh của toa xe gặp chỗ nối nhau của các thanh ray. Lấy g = 9,8m/s^{2}. Cho biết chiều dài của mỗi thay ray là 12,5m. Biên độ dao động của con lắc sẽ lớn nhất khi tàu chạy thẳng đều với tốc độ
A: 40 km/h B: 72 km/h C: 24km/h D: 30 km/h

0
phiếu
1đáp án
34

định nghia dao động duy trì

Phát biểu nào sau đây là đúng?
A: Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã kích thích lại dao động sau khi dao động bị tắt hẳn.
B: Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã làm mất lực cản của môi trường đối với vật dao động.
C: Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chiều chuyển độngtrong một phần của từng chu kỳ.
D: Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã tác dụng ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian vào vật dao động.

0
phiếu
1đáp án
35

Tính độ phóng xạ của Co

Chọn câu đúng.Co^{50} có chu kỳ bán rã 5,33 năm. Độ phóng xạ ban đầu của 1kg chất đó là:
A: 4,9.10^{16}Bq. B: 3,2.10^{16}Bq C: 6,0.10^{16}Bq. D:4,0.10^{16}Bq.

0
phiếu
1đáp án
36

tính khối lượng khi biết vận tốc

Một vật có khối lượng nghỉ m_{o}=1kg. Khi chuyển động với vận tốc v = 0,6c thì khối lượng của nó là bao nhiêu?
A: không đổi B: 1,25kg C: 0,8kg D: không đáp án

0
phiếu
1đáp án
37

tính khối lượng electron ra

Khối lương của e là m_{e}=5,486.10^{-4}u. Tính khối lượng e ra MeV/c^{2}. Biết 1u = 931,5MeV/c^{2}

A: 0,5 B: 1 B: 0,51 D: 0,55

0
phiếu
1đáp án
38

bài tập về dãy lai-man

Vạch quang phổ có tần số nhỏ nhất trong dãy Ban-me là tần số f1 , Vạch có tần số nhỏ nhất trong dãy Lai-man là tần số
f2 .Vạch quang phổ trong dãy Lai-man sát với vạch có tần số f2 sẽ có tần số bao nhiêu
A.f_{1}+f_{2}, B.f_{1}.f_{2} C.frac{f_{1}.f_{2}}{f_{1}+f_{2}} D.frac{f_{1}.f_{2}}{f_{1}-f_{2}}

0
phiếu
1đáp án
39

định nghĩa về quang phổ

Quang phổ vạch hấp thụ là quang phổ gồm những vạch:
A: màu biến đổi liên tục . B: tối trên nền sáng .
C: màu riêng biệt trên một nền tối . D: tối trên nền quang phổ liên tục

0
phiếu
1đáp án
40

so sánh tia hồng ngoại và tia tử ngoại

Điều nào sau đây là sai khi so sánh tia hồng ngoại với tia tử ngoại?
A: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều tác dụng lên kính ảnh;
B: Cùng bản chất là sóng điện từ;
C: Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn bước sóng tia tử ngoại;
D: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều không nhìn thấy bằng mắt thường.

0
phiếu
1đáp án
41

định nghĩa về ánh sáng đơn sắc

Chọn câu trả lời sai. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng
A: Có một mầu xác định.
B: Không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
C: Có vận tốc không đổi khi truyền từ môi trường này sang môi trường kia
D: Bị khúc xạ qua lăng kính.

0
phiếu
1đáp án
42

Bài tập tính cảm kháng

Mạch như hình vẽ,C=318left ( mu F 
ight ), R biến đổi. Cuộn dây thuần cảm, điện áp hai đầu
mạch u=U_{o}sin100pi t(V), công suất tiêu thụ của mạch
đạt giá trị cực đại khi R=R_{o}=50Omega
. Cảm kháng của cuộn dây bằng:

A: 40(Omega) B: 100(Omega) C: 60(Omega) D: 80(Omega)

0
phiếu
1đáp án
43

định nghĩa về ánh sáng đơn sắc

Chọn phát biểu sai khi nói về ánh sáng đơn sắc.
A: Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có màu sắc xác định trong mọi môi trường.
B: Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có tần số xác định trong mọi môi trường.
C: Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc.
D: Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có bước sóng xác định trong mọi môi trường.

0
phiếu
1đáp án
44

Bài tập về ba bức xạ đơn sắc

Chiếu đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,4µm; 0,48µm và 0,6µm vào hai khe của thí nghiệm Iâng. Biết khoảng cách giữa hai khe là 1,2mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 3m. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vị trí có màu cùng màu với vân sáng trung tâm là:
A: 12mm B: 8mm C: 24mm D: 6mm

0
phiếu
1đáp án
45

Tính tích hai biến trở

Đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với một tụ có điện dung 0.1/pi (mF). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định có tần số 50 Hz. Thay đổi R người ta thấy với 2 giá trị của R là R1 và R2 thì công suất của mạch bằng nhau . Tích R1.R2 bằng
A: 10Omega^{2} B: 100Omega^{2} C: 1000Omega^{2} D: 10000Omega^{2}

0
phiếu
1đáp án
46

Tính tốc độ góc

Một cuộn dây có 200 vòng, diện tích mỗi vòng 300 cm2, được đặt trong một từ trường đều, cảm ứng từ 0,015 T. Cuộn dây có thể quay quanh một trục đối xứng của nó, vuông góc với từ trường thì suất điện động cực đại xuất hiện trong cuộn dây là 7,1 V. Tốc độ góc là
A: 78 rad/s B: 79 rad/s C: 80 rad/s D: 77 rad/s

0
phiếu
1đáp án
47

Bài tập về máy phát điện xoay chiều

Một máy phát điện xoay chiều một pha có rôto gồm 4 cặp cực từ, muốn tần số dòng điện xoay chiều phát ra là 50 Hz thì rôto phải quay với tốc độ là
A: 750 vòng/phút B: 3000 vòng/phút C: 500 vòng/phút D: 1500 vòng/phút

0
phiếu
1đáp án
48

tính cường độ hiệu dụng chạy qua động cơ

Một động cơ điện xoay chiều của máy giặt tiêu thụ điện công suất 440 W với hệ số công suất 0,8, điện áp hiệu dụng của lưới điện là 220 V. Cường độ hiệu dụng chạy qua động cơ là
A: 2,5 A B: 3 A C: 6 A D: 1,8 A

0
phiếu
1đáp án
49

Bài tập về máy phát điện

Chọn câu sai.
A: Máy phát điện có công suất lớn thì rôto là các nam châm điện
B: MPĐ mà rôto là phần cảm thì không cần có bộ góp.
C: Trong MPĐ, các cuộn dây của phần cảm và phần ứng đều được quấn trên lõi thép
D: Với máy phát điện xoay chiều một pha thì nam châm phải là nam châm điện

0
phiếu
1đáp án
50

tính chu kì dao động của vật

Một con lắc lò xo thẳng đứng dao động điều hoà với biên độ 10cm. Trong quá trình dao động tỉ số lực đàn hồi cực đại và cực tiểu của lò xo là frac{13}{3} , lấy g=pi^{2}m/s. Chu kì dao động của vật là
A: 1 s B: 0,8 s C: 0,5 s D: Đáp án khác

0
phiếu
1đáp án
51

Tính bước sóng khi truyền từ không khí vào nước

Khi âm truyền từ không khí vào nước , buớc sóng của nó thay đổi thế nào? Cho biết vận tốc âm trong nước là 1550 m/s, trong không khí là 340 m/s.
A: Không thay đổi B: Giảm đi 4,56 lần C: Tăng lên 4,56 lần D: Tăng lên 1210 m

0
phiếu
1đáp án
52

tác dụng của sóng điện từ

Sóng điện từ nào sau đây được dùng trong việc truyền thông tin ra vũ trụ
A: Sóng ngắn. B: Sóng cực ngắn. C: Sóng trung. D: Sóng dài.

0
phiếu
1đáp án
53

tính chất của sóng ngắn

Một máy thu thanh đang thu sóng ngắn. Để chuyển sang thu sóng trung bình, có thể thực hiện giải pháp nào sau đây trong mạch dao động anten
A: Giữ nguyên L và giảm C B: Giảm C và giảm L.
C: . Giữ nguyên C và giảm L. D: Tăng L và tăng C:

0
phiếu
1đáp án
54

Tính chu kì dao động trong dao động điều hòa

Một vật dao động điều hoà, thời điểm thứ hai vật có động năng bằng ba lần thế năng kể từ lúc vật có li độ cực đại là frac{2}{15}s. Chu kỳ dao động của vật là
A: 0,8 s B: 0,2 s C: 0,4 s D: Đáp án khác

0
phiếu
1đáp án
55

Tính tần số dao động của vật

Một vật dao động điều hoà, cứ sau một khoảng thời gian 2,5s thì động năng lại bằng thế năng. Tần số dao động của vật là
A: 0,1 Hz B: 0,05 Hz C: 5 Hz D: 2 Hz

0
phiếu
1đáp án
56

sóng được dùng trong truyền hình

Sóng nào được dùng trong truyền hình bằng sóng vô tuyến điện:
A: Sóng ngắn B: Sóng dài C: Sóng cực ngắn D: Sóng trung

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay