Thành viên muaphun2

Đóng góp của : muaphun2

Vui lòng Đăng nhập để đóng góp bài tập

Mỗi bài tập bạn đóng góp sẽ lan tỏa đến hàng triệu học sinh trên cả nước !

Tiêu đề/ Nội dung
0
phiếu
1đáp án
1

Bài 1
Một tổ theo kế hoạch mỗi ngày phải trồng 300 cây xanh. Khi thực hiện, mỗi ngày tổ đã trồng thêm 100 cây xanh, do đó tổ đã hoàn thành trước kế hoạch 1 ngày và còn trồng thêm được 600 cây xanh. Hỏi theo kế hoạch, tổ đó phải trồng bao nhiêu cây xanh?
Bài 2
Cho hình thang cân ABCD có AB // CD và AB < CD, đường chéo BD vuông góc với cạnh bên BC, đường cao BH.
a) Chứng minh tam giác BDC và tam giác HBC đồng dạng.
b) Cho BC = 6 cm; DC = 10 cm. Tính độ dài đoạn thẳng HC , HD.
c) Tính độ dài đoạn thẳng BH.
c) Tính diện tích hình thang ABCD.

0
phiếu
0đáp án
2

Biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số

a) Giải phương trình:
Resized Image
b)Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số:
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
3

Rút gọn phân thức bậc hai

Cho biểu thức:

Resized Image
a) Tìm điều kiện xác định của B ? Rút gọn phân thức ?
b) Tìm x để B = 1/4 .

0
phiếu
1đáp án
4

Tính tỉ số diện tích của hai tam giác

Trên một cạnh của góc đỉnh A, đặt đoạn thẳng AE = 3cm và AC = 8cm. Trên cạnh thứ hai của góc đó, đặt các đoạn thẳng AD = 4cm và AK = 6cm.
a) Hỏi ACD và AEK đồng dạng với nhau không? Vì sao?
b) Gọi I là giao điểm của CD và AK . Tính tỉ số diện tích của hai tam giác IDK và IEC?

0
phiếu
1đáp án
5

Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn

Phát biểu định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn?
Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn:
a) 3x – 5 = 0
b) 0x + 6 = 0
c) 8 + 3t = 0
d) x2 + 3 = 0

0
phiếu
1đáp án
7

Giải hệ phương trình bậc nhất

a)Cho phương trình 2x + y = 1. Em hãy viết nghiệm tổng quát của phương trình
b): Giải hệ phương trình:
Resized Image

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay