Thành viên ngayvui

Đóng góp của : ngayvui

Vui lòng Đăng nhập để đóng góp bài tập

Mỗi bài tập bạn đóng góp sẽ lan tỏa đến hàng triệu học sinh trên cả nước !

Tiêu đề/ Nội dung
0
phiếu
0đáp án
1

Cấu túc không gian của prôtêin

Trình bày cấu trúc hoá học và cấu túc khong gian của prôtêin.
Tại sao cần ăn những loại prôtêin từ các nguồn thực phẩm khác nhau?
Vì sao trâu ba\ò đều ăn cỏ nhưng thịt trâu khác thịt bò?

0
phiếu
0đáp án
2

Chất được vận chuyển qua màng

Các chất được vận chuyển qua màng ở dạng:
A: Dạng thể rắn B: Dạng khí
C: Dạng hoà tan trong dung môi D: Cả B và C.

0
phiếu
0đáp án
3

Hợp chất có đơn phân là glucôzơ

Hợp chất có đơn phân là glucôzơ là:
A: Tinh bột và sâccacozơ B: Tinh bột và Glicôren
C: Lipit đơn giản D: Tất cả đều đúng

0
phiếu
0đáp án
4

Tính đa dạng của Prôtêin

Tính đa dạng của Prôtêin được quy định bởi:
A: Nhóm amin của các axit amin
B: Nhóm R- của các axit amin
C: Liên kết peptit
D: Số lượng, thánh phần và trìng tự sắp xếp các axit amin

0
phiếu
0đáp án
5

Cấu trúc đa phân

Trong các hợp chất sau, hợp chất nào không có cấu trúc đa phân là:
A: Prôtêin B: Prôtêin và Lipít C: Lipít
D: Cacbohiđrat E: ADN và ARN

0
phiếu
0đáp án
6

Con đường khuếch tán qua màng sinh chất

Các con đường khuếch tán qua màng sinh chất:
A: Khuếch tán qua lỗ màng không mang tính chọn lọc
B: Khuếch tán qua kênh prôtêin mang tính chọn lọc
C: Khuếch tán qua màng mang tíng chọn lọc không chon lọc
D: Cả A và B đều đúng

0
phiếu
0đáp án
7

Vật chất di truyền ở tế bào vi khuẩn

Vật chất di truyền ở tế bào vi khuẩn là:
A: ADN kết hợp với prôtêin histôn B: ADN trần, dạng vòng
C: ARN D: Cả B và C

0
phiếu
0đáp án
8

Các cấu trúc của tế bào

Cấu trúc có mặt trong cả tế bào động vật, thực vật và vi sinh vật là:
A: Màng sinh chất và ribôrôm B: Lưới nội chất và ti thẻ
c: lưới nội chất và không bào. D: Lưới nội chất và lục lạp
e: Màng sinh chất và thành tế bào

0
phiếu
0đáp án
9

Các cấp tổ chức sống

. Đặc tính nổi trội của các cấp tổ chúc sống là:
A: Tố chức sống cấp dưới làm nền tảng xây dựng cho tỏ chức sống cấp trên.
B: Tổ chức cấp sống cao hơn có những đặc điểm của tổ chức sống cấp dưới và những đặc tính nổi trội.
C: Tổ chức sống cấp dưới và tổ chức sóng cao hơn luôn kết với nhau để cùng tồn tại.
D: Cả A và B.
E: Cả A, B, C.

0
phiếu
1đáp án
10

Sinh sản của động vật bậc cao

tại sao động vật bậc cao thường không có khả năng sinh sản vô tính? Trong thời gian mang thai thì trứng không chín và rụng?

0
phiếu
1đáp án
11

Nhịp tim với khối lượng cơ thể

a. nhịp tim của một số loài động vật như sau: voi 25 – 40 nhịp/phút, cừu 70 – 80 nhịp/phút, mèo 110 – 130 nhịp/phút. Em có nhận xét gì về mối liên hệ giữa nhịp tim với khối lượng cơ thể? Giải thích tại sao các động vật nêu trên lại có nhịp tim khác nhau?

0
phiếu
1đáp án
12

Tính chất chung của các tế bào

cho biết những chất nào có thể đi qua lớp phospholipit kép nhờ sự khuyếch tán?
b. các đại phân tử như protein, các ion có thể đi qua màng tế bào bằng cách nào?
c. em hãy nêu những tính chất chung của các tế bào? So sánh sự giống nhau giữa ti thể và lục lạp?

0
phiếu
1đáp án
13

Phương thức thu nhận năng lượng ở vi sinh vật dị dưỡng

các vi sinh vật dị dưỡng thu nhận năng lượng từ quá trình phân giải các chất hữu cơ có sẵn, tuy nhiên trong tự nhiên tồn tại nhiều nhiều nhóm vi sinh vật dị dưỡng khác nhau và cách thu nhận năng lượng (dưới dạng ATP) cũng khác nhau.
a. nêu các phương thức thu nhận năng lượng ở vi sinh vật dị dưỡng mà em biết?
b. giữa lên men lactic (muối dưa) và lên men etylic (nấu rượu) có điểm gì chung và điểm gì khác biệt?
c. một số vi sinh vật khuyết dưỡng không thể sống được trên môi trường tối thiểu nhưng khi được nuôi cấy chung với một vi sinh vật nguyên dưỡng khác thì cả hai đều sinh trưởng, phát triển bình thường. Hiện tượng này gọi là gì? Giải thích.

0
phiếu
1đáp án
14

Vai trò của đường phân

Vị trí xảy ra đường phân
Nguyên liệu của đường phân
Sản phẩm của đường phân
Vai trò của đường phân

0
phiếu
1đáp án
15

Khái niệm hô hấp tế bào

Khái niệm hô hấp tế bào
Bản chất của hô hấp tế bào?

0
phiếu
1đáp án
16

Tính chất hoạt động của Enzim

Khi môi trường có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ tối ưu của Enzim thì:
Enzim trong cơ thể người có hoạt tính cao nhất ở độ pH
Tính chất hoạt động của Enzim?
ức chế ngược là gì?

0
phiếu
1đáp án
17

Đặc tính của enzim

Giai đoạn đầu tiên trong cơ chế tác dụng của Enzim là:

Enzim có đặc tính gì?

0
phiếu
1đáp án
18

Khái niệm về Trung tâm hoạt động

Cơ chất là gì?
Trung tâm hoạt động là gì?

0
phiếu
1đáp án
19

Vai trò của enzim

Enzim là gì?
Bản chất hoá học của Enzim
Vai trò của enzim?
Đặc tính của enzim?

0
phiếu
0đáp án
20

Chức năng của quang hợp

Thân non có màu xanh có tham gia quang hợp được không? Vì sao? Cây không có lá hoặc lá sớm rụng (xương rồng, cành giao) thì chức năng quang hợp do bộ phận nào của cây đảm nhiệm, vì sao em biết.

0
phiếu
0đáp án
21

Thành phần chính của tế bào thực vật

Kể tên các thành phần chính của tế bào thực vật? Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật?

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay